ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๗ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๗ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. กรมสรรพากรเปิดให้พ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์ ใช้ที่อยู่ในอาคารชุด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. เตือนคนไทยถูกชักชวนให้ไปทำงานในมาเลเซีย

๓. ปภ. เตือนเลี่ยง ๕ กิจกรรมขาดสมาธิ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

๔. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ชักชวนหลอกลวงให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด โทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิต

๕. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กินอย่างไรให้เหมาะสม

๖. อย่าชะล่าใจ อาจตายได้ เพราะไข้เลือดออก

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ