ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. รู้ทันโจรออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงิน ใช้มุกนี้ !!

๒. ปรับพฤติกรรมการใช้รถ ลดค่าฝุ่น PM ๒.๕

๓. โฉนดที่ดินจริงหรือปลอม ?

๔. เคล็ดลับดูแลสุขภาพให้แข็งแรง แม้อยู่ในพื้นที่หมอกควัน

๕. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ซื้อกล่องสุ่ม แต่ได้ไม่คุ้มกับราคาที่เสียไป สามารถเอาผิดร้านค้าได้

๖. ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ