ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. กบข. เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างหลอกลงทุน

๒. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

๓. แจ้งเตือนโปรดระวังมิจฉาชีพ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมที่ดินไม่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง

๔. นอนน้อย…แต่ต้องนอนนะ เพื่อสุขภาพที่ดี

๕. ๕ พฤติกรรมเสี่ยงโรคหัวใจ

๖. การป้องกัน “ไข้หวัดนก”

๗. กรม สบส. ชวน อสม. รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันไข้เลือดออก ลดป่วย ลดตาย ป้องกันการป่วยซ้ำ

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๘. มท๑. เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ