ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น

เนื้อหา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำระดับท้องถิ่น ในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม และการสร้างนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๓๘๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ