ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เนื้อหา : ที่ว่าการอำเภอปัว​ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ ดังนี้

๑. ขอข้อมูลการเลือกตั้ง

๒. ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง

๓. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

๔. ขอชื่อแพทย์เวร

๕. แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๓๑๘.๑/ว๔๐๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ