รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน ๑ อัตรา

๒. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ( นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) สามารถส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบหนังสือยินยอมให้โอนของผู้บังคับบัญชา , หนังสือรับรองความประพฤติ , สำเนาบัตรประวัติ , สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป

แหล่งข่าว : งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ