ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว ได้แจ้งประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) โดยแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้องเสียภาษี และอัตราภาษีสำหรับใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ดังนั้น จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น จากราคาประเมินทุนทรัพย์คงเหลือด้วยตนเอง ว่าอยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษีหรือไม่ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ

แหล่งข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ