ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้กำลังใจ และติดตามอาการของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ