ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. กระบวนการขออุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. เสี่ยงอันตรายนั่งท้ายกระบะ ให้ระวัง

๓. รัฐบาลแนะ ๑๐ จุดสังเกตลักษณะ “ข่าวปลอม” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน และรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ

๔. กรมที่ดินเตือนระวังเว็บไซต์ปลอม

๕. ๗๖ จังหวัด ๗๖ คำมั่นสัญญา อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=IDVSa0Siytc

๖. ปภ. บูรณาการจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ครอบคลุมทุกด้าน

๗. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน ๓๑๕ บาท / เดือน / ครัวเรือน / สิทธิ์

๘. พ่อแม่แบบไหนได้ใจลูก ๆ

๙. ๙ ข้อปฏิบัติห่างไกล โรคกรดไหลย้อน

๑๐. แขน ขา เคลื่อนไหวผิดปกติไม่เป็นจังหวะ ควรรีบพบแพทย์

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ