การดำเนินงานป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอปัว ว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้ออกประกาศเรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนมีการป้องกันตนเอง ที่จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และจากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว พบว่า มีปริมาณค่าฝุ่น PM ๒.๕ เฉลี่ย ๗ วัน ย้อนหลังเท่ากับ ๑๐๓.๕๗ ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และติดตามข้อมูลสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างใกล้ชิด จากแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Air ๔ Thai , Air Matter , เช็คฝุ่น หรือช่องทางการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

๒. ร่วมดำเนินงานต้นแบบองค์กรลดฝุ่นละออง เช่น การปรับสภาพแวดล้อม (พ่นละอองน้ำรอบอาคาร / เพิ่มความชุ่มชื้น) และงดการเผาในสถานที่ราชการ

๓. จัดทำห้องปลอดฝุ่นในองค์กร / หน่วยงาน ตามรูปแบบการจัดทำห้องปลอดฝุ่น ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน ที่มีนักเรียนป่วยเป็นโรคหัวใจ , โรคระบบทางเดินหายใจ , โรคภูมิแพ้ หรือหอบหืด ควรให้อยู่ภายในอาคารหรือห้องปลอดฝุ่น และต้องได้รับการดูแลจากคุณครูอย่างใกล้ชิด เมื่อมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) สูงเกินค่ามาตรฐาน และควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง , การออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น

๔. หากพบว่ามีอาการผิดปกติด้านระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทันที หรือโทรสายด่วน ๑๖๖๙ หรือประเมินอาการและปรึกษาแพทย์ผ่านคลินิกมลพิษออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.pollutionclinic.com/home/diagnose

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๓๓๓/ว๓๙๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ