ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายเวชกร เทพอาจ และนายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอปัญหาและรับฟังแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปัว