การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) สายพันธุ์ XBB. ๑.๑๖

เนื้อหา : ด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ต่อเทศบาลตำบลปัว ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) สายพันธุ์ XBB. ๑.๑๖ ที่พบเพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งพบเชื้อแล้ว จำนวน ๒๒ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย และเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการติดต่อสูงกว่าสายพันธุ์ในอดีต ประกอบกับ กรมควบคุมโรค คาดการณ์ว่า หลังเทศกาลสงกรานต์จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการ ดังนี้

๑. ระมัดระวังและป้องกันการระบาดของโรคฯ โดยขอให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย ๗ วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

๒. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ประจำปี

๓. สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรม หรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล , สถานดูแลผู้สูงวัย

๔. ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วย หรือมีอาการทางเดินหายใจ , ไข้ , ไอ , เจ็บคอ หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากาก เมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ สถานที่มีคนจำนวนมาก หากมีอาการมากขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษาในโรงพยาบาล สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับยาต้านไวรัส และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกในครอบครัว / เพื่อน / เพื่อนนักเรียน /เพื่อนร่วมงาน ที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกในช่วง ๑ – ๒ สัปดาห์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๗๑๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) สายพันธุ์ XBB. ๑.๑๖

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ