มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ช่วงฤดูร้อน

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายงานว่า ในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน หากรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อโรค และไม่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ อาหารปรุงสุกไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม จะส่งผลให้วัตถุดิบและอาหารที่เตรียมไว้รับประทาน มีโอกาสบูดเสียได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ อาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ เป็นต้น ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://sites.google.com/view/fwbd/FWD-DDC

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ช่วงฤดูร้อน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ