โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เนื้อหา :  ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้กำหนดจัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี และเร่งรัดการจัดเก็บภาษี รวมถึงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ในการชำระภาษีให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ทั้ง ๑๓ ชุมชน ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย สามารถมาชำระภาษีดังกล่าวได้ ตามกำหนดการ ดังนี้

– วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านขอน

– วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านป่าหัด

– วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านปรางค์

– วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านร้อง

– วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านป่าลาน

– วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านไร่รวงทอง

– วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านปรางค์พัฒนา ๑

– วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

– วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านนาป่าน

– วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านต้นแหลง

– วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา

– วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านแก้ม

– วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมหมู่บ้านสวนดอก

แหล่งข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ