โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

เนื้อหา : วันนี้ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยมีนางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ต่อ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลทางด้านอาหารและความปลอดภัย โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรม และนำไปปฏิบัติ โดยให้ร้านหรือกิจการของตนเอง ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ และพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ