ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอปัว ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอปัว (TO BE NUMBER ONE) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพญาผานอง ที่ว่าการอำเภอปัว โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ