สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน พ ศ 2562 เวลา 9.00 น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา ได้ออกเดินสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยใช้หลัก 3 ป >>ปิด>> ปล่อย>> เปลี่ยน >>ตามชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และร่วมกันเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน