จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด สายห้วยปรางค์ (พวงพะยอม) บ้านแก้ม หมู่ที่๕ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน