จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด (จากบ้านนายสำราญ ถึง บ้านนายสนิท) บ้านป่าลาน หมู่ที่๕ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน