โครงการ อสม.ร่วมใจ ห่วงใยเด็ก 0-12 ปี

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการ อสม.ร่วมใจ ห่วงใยเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ในชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน สนับสนุนโดยกองทุนหลุกประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านขอน