เทศบาลตำบลปัวจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลปัวจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัวและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว