รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) จำนวน ๑ อัตรา

๒. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอโอน สามารถส่งคำร้องขอโอน พร้อมแนบหนังสือยินยอมให้โอน , หนังสือรับรองความประพฤติ , สำเนาบัตรประวัติ , สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป

แหล่งข่าว : งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ