เทศบาลตำบลปัวจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัวเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนภาคประชาคมตำบล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว