ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคไข้หวัดใหญ่

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ในการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากกรมควบคุมโรค ได้รายงานพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๗,๐๕๒ ราย ในพื้นที่หลายจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยมีมาตรการ ดังนี้

๑. โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยเชื้อสามารถติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ได้จากการหายใจรดกัน , ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วย ผ่านทางเยื่อบุตา , จมูก และปาก หรือสัมผัสสิ่งปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า , ช้อน , แก้วน้ำ ส่วนใหญ่มีบุคคลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

– เด็กอายุน้อยกว่า ๖ เดือน

– ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป

– ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด และผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

– ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ , โรคปอด , โรคหอบหืด , โรคไตวายเรื้องรัง

– ผู้พิการทางสมอง ในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

– ผู้ที่มีภาวะอ้วน หรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน BMI

๒. อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ มักมีอาการไอ , มีไข้ , จาม , มีน้ำมูก , เจ็บคอ , อ่อนเพลีย และปวดเมื่อยตามร่างกาย

๓. การป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

– รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

– พักผ่อนให้เพียงพอ

– หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด

– สวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องออกไปนอกบ้าน

– ไม่คลุกคลีหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หากมีผู้ป่วยในบ้าน ควรแยกของใช้ส่วนตัวให้ชัดเจน

– ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖ / ว๑๒๙๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคไข้หวัดใหญ่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ