การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

เนื้อหา : คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จากเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ จากภาษีสรรพสามิต (สุราและยาสูบ) ในอัตรา ๑๐๐ บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ ไปยืนยันตัวตน และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิ แต่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนได้ (เฉพาะผู้พิการ , ผู้ป่วยติดเตียง , ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือขอรับหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งข่าว : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ