ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. “ThaID” สะดวก ง่าย ปลอดภัย มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชน

๒. ข่าวดี ! กรมการจัดหางาน พัฒนาแอป “ไทยมีงานทำ” ขึ้นทะเบียนว่างงาน สะดวก ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๓. กรมการกงสุล ไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์หรือไลน์

๔. สังเกตอย่างง่ายว่า ใช่พื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายหรือไม่

๕. วันดินโลก (World Soil Day) บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

๖. ปภ. แนะ ๗ อุปกรณ์ฉุกเฉินที่ควรมีติดรถ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

๗. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน โดนขู่แบล็กเมลต้องทำอย่างไร

๘. โรคกระดูกพรุน รู้ไว้ ป้องกันได้

๙. ไอ ใช้ยาอะไรดี

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ