ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว กรณีพิเศษ

เนื้อหา : ด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว ได้ตรวจสอบ พบว่า เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก และได้รับการรักษาในสถานพยาบาลในจังหวัดน่านแล้ว ดังนั้น เพื่อไม่ให้เชื้อโรคระบาดไปสู่เด็กนักเรียนคนอื่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว จึงขอปิดทำการเรียนการสอน ห้องเรียนเบญจมาศ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน , อุปกรณ์การเรียน การสอน และภาชนะใช้สอยต่าง ๆ และจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ