รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ ตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท หากปฏิบัติหน้าที่ครบ ๖ เดือน จะพิจารณาปรับเพิ่มเป็น ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๒. ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ ๒ ข้างทาง บนสายหลัก / รอง และในที่หรือทางสาธารณะ งานจัดทำน้ำหมักชีวภาพ / ปุ๋ยหมัก จากขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท

๓. ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ คนงานโรงฆ่าสัตว์ (ปฏิบัติงานฆ่าสัตว์ และชำแหละเนื้อสุกร , โค , กระบือ) จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท หากปฏิบัติหน้าที่ครบ ๖ เดือน จะพิจารณาปรับเพิ่มเป็น ๙,๕๐๐ บาทต่อเดือน

๔. ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถขยะ (ปฏิบัติงานประจำรถขยะ เก็บขยะในชุมชน และขนถ่ายขยะ) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เทศบาลตำบลปัว โทร ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐ ต่อ ๓๒ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกสรร

๑. เป็นบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล

๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๙. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

๑๐. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เฉพาะตำแหน่งจ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ และตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ ๒ ข้างทาง)

๑๑. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษา (เฉพาะตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ คนงานโรงฆ่าสัตว์ และตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถขยะ)

๑๒. มีความรู้ อ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

๑๓. เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความรับผิดชอบ

๑๔. ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในการพนัน และเป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือสารเสพติดทุกประเภท

๑๕. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อาทิ Word , Excel , Power Point และอินเทอร์เน็ต (เฉพาะตำแหน่งจ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

๑๖. มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ (เฉพาะตำแหน่งจ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

๑๗. ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันที หรือในกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ (เฉพาะตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ คนงานโรงฆ่าสัตว์ และตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถขยะ)

๑๘. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง (เฉพาะตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ คนงานโรงฆ่าสัตว์ และตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถขยะ)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาใบทหารกองเกิน (สด.๘ หรือ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ

๖. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล , หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ทั้งนี้ หลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ