ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมกันจัดประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ