ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว และประชาคมตำบลปัว เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมเทศบาลตำบลปัว ต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ