ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว กรณีเหตุพิเศษ

เนื้อหา : ด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว ได้ตรวจสอบ พบว่า เด็กนักเรียนหลายชั้นเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก และได้รับการรักษาในสถานพยาบาลในจังหวัดน่านแล้ว กอปรกับ ในขระนี้เป็นช่วงฤดูฝน ที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และมีอุณหภูมิที่เย็นลง ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีเด็กมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เป็นปัจจัยเสี่ยงอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เชื้อโรคระบาดไปสู่เด็กนักเรียนคนอื่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว จึงขอปิดทำการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน , อุปกรณ์การเรียน การสอน และภาชนะใช้สอยต่าง ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้องตามหลักกระทรวงสาธารณสุข โดยจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ