ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. กรมควบคุมมลพิษ แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ Sound ๒๔ Thai

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. อยากแม่นกว่าหมอดู คือรู้ให้ทันมิจฉาชีพ

๓. กู้ร่วม = ลูกหนี้ร่วม

๔. ปรากฏการณ์ “เมฆหมวกสีรุ้ง”

๕. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

๖. วันดินโลก (World Soil Day) แกล้งดิน

๗. เพื่อนบ้านทำเสียงดังเดือดร้อนรำคาญ เสี่ยงคุก ๑ เดือน ปรับ ๑ หมื่น

๘. ไวรัสโรทาและไวรัสโนโร ๒ ไวรัสตัวร้าย ทำเกิดโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ