คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล