คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง