คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ