โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่ล้านศีลธรรม อำเภอปัว จังหวัดน่าน และทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่ล้านศีลธรรม อำเภอปัว จังหวัดน่าน และทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดปรางค์

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ