ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑. วันดินโลก (World Soil Day) ปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. ๗ กิจกรรม ชวนลูกทำช่วงปิดเทอม

๓. ๓ วิธีการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

๔. ปภ. แนะ ๖ สิ่งควรทำเพื่อความปลอดภัย เมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีฝนตก

๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะนำการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วม หรือน้ำท่วมขัง‏

๖. มีความรักไม่ผิด แต่ร่วมรักในที่สาธารณะมีความผิด

๗. Mental Health Anywhere : เพื่อนแท้มีทุกที่

๘. สิทธิสุขภาพดี ป้องกันโรค สำหรับคนไทยทุกคน

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ