รับผู้ป่วยชายติดเตียง บ้านปรางค์พัฒนา ๑ ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล ตามนัดหมาย

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยชายติดเตียง บ้านปรางค์พัฒนา ๑ ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามการนัดหมาย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ