Kick – off และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนินทร์ พันธ์เหม นายอำเภอปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว และผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมKick-off และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพญาผานอง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปัว ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม โดยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้ยึดหลักทางศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุขในชุมชน และเพื่อเกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้สังคมสงบ ร่มเย็น และมีความสุขยั่งยืน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ