ออกบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยชายติดเตียงบ้านนาป่าน ไปล้างแผล ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๔๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยชายติดเตียงบ้านนาป่าน ไปล้างแผล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ