กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัวจัดกิจกรรมส่งเสริม “ความสุข ความรู้ คู่เศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว เพื่อพัฒนาทักษะการรับรู้การสื่อสาร การเคลื่อนไหวร่างกาย สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้