อบรมการคัดแยกขยะบ้านป่าลาน

วันที่ 22 มิถุนายน 62  เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายเวชกร เทพอาจ และนายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนบ้านป่าลาน 250 คน ซึ่งนำโดย นายพิทักษ์ ไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าลาน ดำเนินโครงการการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (พื้นที่ดำเนินการบ้านป่าลาน) ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าลาน ให้แนวคิดการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปัว การจัดฐานให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนแลเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน สามารถเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจต่อไป