ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑. อยู่กับน้ำ ตอน“เธอกับฉันอยู่ร่วมกันอย่างไร”

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. ซื้อทัวร์แล้ว “ยกเลิกการเดินทาง” ได้เงินคืนหรือไม่ ? จ่ายเงินคืนอย่างไร ?

๓. เกษตรกรต้องปลูกพืชแต่ละชนิด อย่างต่ำจำนวนเท่าใด จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ?

๔. ข่าวปลอม อย่าแชร์ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อกองทุนผู้สูงอายุวัยเกษียณ ๑๒,๐๐๐ บาท กำไร ๕ – ๗ % ต่อสัปดาห์

๕. เปลี่ยนชื่อ ไม่ยากอย่างที่คิด

๖. กรมที่ดิน แจ้งเตือนประชาชน ระวังแก๊ง Call Center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมที่ดิน

๗. ปภ. แนะ ๖ เทคนิค ขับรถลุยน้ำท่วมอย่างปลอดภัย

๘. “แอบเข้ามือถือคนอื่น” ผิดโทษคุก ๒ ปี ปรับ ๔ หมื่น

๙. “สุนัขกัด แมวข่วน” ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกต่อไป

๑๐. วิธีการดูแลตัวเอง ในระหว่างตั้งครรภ์ ที่คุณแม่ต้องรู้

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ