เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ต้องเก็บนานแค่ไหน , หน่วยงานของรัฐขอเอกสาร ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย , หน่วยงานของรัฐ…กับข้อมูลส่วนบุคคล , เปิดเผยได้แค่ไหน และหน่วยงานของรัฐขอข้อมูล จากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม)

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์บทความความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ ได้แก่ ต้องเก็บนานแค่ไหน , หน่วยงานของรัฐขอเอกสาร ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย , หน่วยงานของรัฐ…กับข้อมูลส่วนบุคคล , เปิดเผยได้แค่ไหน และ หน่วยงานของรัฐขอข้อมูล จากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม

แหล่งข่าว : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ http://www.oic.go.th
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ