กิจกรรมการสอนประกอบการสาธิต การคัดแยกและการทิ้งขยะแก่น้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

วันที่ 24 มิถุนายน 2562  เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว  จัดกิจกรรมการสอนประกอบการสาธิต การคัดแยกและการทิ้งขยะแก่น้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัวเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อการจัดการขยะ ##ต้นกล้าแห่งปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน