ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. ใจเย็นก่อนเชื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หายเร็ว หายไว ไม่มีอยู่จริง

๒. เตือนภัย มิจฉาชีพออนไลน์ แอบอ้างเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง

๓. วิธีการปลูก และดูแลรักษาพืชผัก ในช่วงฤดูฝน

๔. ระวังเป็นแพะ ! ถูกหลอกให้กดเงินจากบัญชีม้า

๕. เปิดใช้สัญญาณไฟอย่างไร ให้ปลอดภัยทุกการขับขี่

๖. ไฟเกษตรคืออะไร ? ต่างจากไฟปกติอย่างไร ?

๗. ๕ วิธีเอาตัวรอด จากมิจฉาชีพออนไลน์ ที่แอบอ้างเป็น กปภ.

๘. กราฟฟิตี้ผิดที่ ระวังมีโทษ

๙. ข่าวดี ! ผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนใกล้บ้าน รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรี ๓ ชิ้นต่อวัน

๑๐. เลือกใช้บริการทันตกรรม เพื่อความงามอย่างไร ให้ปลอดภัย

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ