การยืนยันสิทธิ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา :  เทศบาลตำบลปัว ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุรายใหม่ท่านใด ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลปัว โดยยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา มาดำเนินการยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว (อาคารหลังสำนักงาน ติดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ตามกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ วันที่ หมู่บ้าน
๑. วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว
๒. วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว
๓. วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว
๔. วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา
๕. วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว
๖. วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านปรางค์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปัว
๗. วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว
๘. วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน
๙. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว
๑๐. วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว
๑๑. วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลวรนคร
๑๒. วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร
๑๓. วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านสวนดอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร

เอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียน

๑. แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายฉบับจริง พร้อมสำเนา

๓. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา

๔. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ฉบับจริง พร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

๕. ในกรณีผู้รับมอบอำนาจ ให้แนบเอกสารมาด้วย ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

แหล่งข่าว : ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ