สมัครจำหน่ายสินค้า ในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลปัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา :  เทศบาลตำบลปัว จะดำเนินการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบล
ปัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ  หรือผู้สนใจที่จะจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าว มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เป็นผู้จำหน่ายสินค้า ได้ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ความยาว
ล็อกมีขนาด ๒ เมตร ค่าธรรมเนียมล็อกละ ๕๐ บาท ต่อ ๑ วัน สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม ที่เคยจำหน่ายสินค้าในถนนคนเดิน สามารถมายืนยันจำหน่ายสินค้าในล็อกเดิม พร้อมชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หากเลยระยะเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และผู้ประกอบการรายใหม่ จะเปิดให้ลงทะเบียนและมีการจับฉลากวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๕๔ – ๗๙๑๔๐๐ ต่อ ๒๗

แหล่งข่าว : งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ