ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา :  ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการทั่วไป ออกไปอีก ๒ เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ เทศบาลตำบลปัว จึงออกประกาศการขยายเวลา การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ขยายเวลาออกไปจนถึง ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ขยายเวลาออกไปจนถึง ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. การแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ขยายเวลาออกไปจนถึง ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. การชำระภาษี ตามแบบแจ้งประเมิน ขยายเวลาออกไปจนถึง ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. การผ่อนชำระภาษี แบ่งเป็น ๓ งวด คือ งวดที่ ๑ ชำระภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ , งวดที่ ๒ ชำระภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และงวดที่ ๓ ชำระภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี ขยายเวลาออกไปจนถึง ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้กับสำนักงานที่ดิน สาขาปัว ขยายเวลาออกไปจนถึง ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โทร ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐ ต่อ ๒๗ ในวันและเวลาราชการ

แหล่งข่าว : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ