เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อำเภอขับขี่ปลอดภัย”

เนื้อหา : นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในนามประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน (ศปง. เทศบาลตำบลปัว) พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗ แห่ง (เทศบาลตำบลศิลาแลง , อบต.ไชยวัฒนา , อบต.วรนคร , อบต.สถาน , อบต.เจดีย์ชัย , อบต.แงง , อบต.ศิลาเพชร) และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)“อำเภอขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องแซฟไฟร์ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางกัลยา จันเนย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ